§1
Postanowienia ogólne
1. Firma FEELSLIKEHOME AMANDA MIROWSKA (dalej „Feels Like Home In Poznań”) oświadcza, że jest właścicielem lub najemcą z prawem do podnajmu lokali szczegółowo opisanych na stronie www.feelslikehomeinpoznan.com w Poznaniu.
2. Poniższy regulamin określa warunki, na których dokonuje się rezerwacji apartamentów Feels Like Home in Poznań. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
§2
Rezerwacja

1. Rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.feelslikehomeinpoznan.com, poprzez wysłanie e-mail, telefonicznie bądź przez www.booking.com.
a) Rezerwacja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (on-line)
Po wybraniu na stronie internetowej www.feelslikehomeinpoznan.com zakładki „rezerwacja” Klient zostanie poproszony o wybór apartamentu oraz o podanie dat przyjazdu oraz swoich danych do rezerwacji. Rezerwacja zostanie wprowadzona do kalendarza, co zostanie potwierdzone mailem do Klienta.

b) rezerwacja poprzez e-mail
Klient po wysłaniu wiadomości e-mail na adres: info@feelslikehomeinpoznan.com z informacją o: apartamencie który chciałby zarezerwować, datach przybycia, imieniem i nazwiskiem lub/i danymi firmowymi, numerem kontaktowym; zostanie poinformowany za pomocą e-maila o wprowadzeniu rezerwacji do kalendarza.

c) rezerwacja telefoniczna
Klient może także dokonać rezerwacji dzwoniąc na numer: +48 533 870 880 lub +48 607 638 421. Rezerwacja zostanie wprowadzona do kalendarza, co zostanie potwierdzone e-mailem. Jeżeli klient skorzysta z oferty Last Minute potwierdzenie zostanie wysłane za pośrednictwem e-maila, sms albo słownie podczas rozmowy telefonicznej.

d) rezerwacja przez www.booking.com

e) Potwierdzeniem rezerwacji ze strony klienta jest wpłata zadatku na rachunek Feels Like Home in Poznań w wysokości 30% wartości najmu w ciągu 72 godzin od rezerwacji. Wszelkie dane do przelewu zostaną przesłane jednocześnie z potwierdzeniem wprowadzenia rezerwacji do kalendarza. Po otrzymaniu wpłaty na rachunek klient otrzyma ostateczne potwierdzenie rezerwacji apartamentu na wskazany przez siebie okres.

f) Minimalny okres najmu apartamentu wynosi jedną noc.

g) Sposoby rezerwacji wymienione w §2 pkt 1 a-c są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3
Zamiany i anulowanie w rezerwacji

1. Akceptujemy zmiany w rezerwacji najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby przyjazdu gości zgodnie z rezerwacją wprowadzoną do kalendarza pod warunkiem dysponowania wolnymi terminami i apartamentami.

2. Przy zmianie rezerwacji koszty noclegu zostaną rekalkulowane, zgodnie z cennikiem znajdującym się w zakładce „cennik”.

3. Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie, drogą mailową.

4. Przyjmujemy anulacje rezerwacji na minimum 15 dni przed przyjazdem, wówczas część zadatku zostanie zwrócony po potrąceniu kosztów obsługi (10% wpłaconej kwoty).

5. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 15 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.

6. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Wraz z rozpoczęciem pobytu, Klient jest zobowiązany zapłacić za całość rezerwacji.

7. Feels Like Home in Poznań zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta należnością za cały pobyt, jeżeli nie poinformują o anulowaniu rezerwacji na zasadach określonych powyżej.

8. Istnieje możliwość bezpłatnego przeniesienia rezerwacji na inną osobę. O tym fakcie należy niezwłocznie nas poinformować drogą pisemną, mailową, podając dane personalne nowego najmującego (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

§4
Płatności

1. Płatności za wynajem apartamentów będą pobierane w dwóch częściach:
a) Pierwsza rata w wysokości 30% należności którą należy uiścić przelewem w ciągu 72 godzin od dokonania rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu. Brak dokonania wpłaty oznaczać będzie odstąpienie od umowy najmu.
b) Pozostałą część kwoty należności Klient zobowiązany będzie zapłacić w dniu rozpoczęcia pobytu.
2. Przyjmujemy płatności:
a. kartami bankowymi (Visa, Mastercard, American Express),
b. przelewem – najpóźniej na 48 godzin przed przyjazdem Klienta, koszty przelewu pokrywa Klient,
c. gotówką przy odbiorze kluczy,
3. Wszystkie płatności są przyjmowane zarówno w walucie euro (EUR) jak i w polskich złotych (PLN).
4. Płatności w EUR będą przeliczane po kursie 1 EUR = 4.00 PLN.
5. Ceny podane na stronie www.feelslikehomeinpoznan.com zawierają w sobie podatek VAT według obowiązującej taryfy.
6. Istnieje możliwość wystawienia faktury, za pobyt. Proszę o informację przy dokonywaniu rezerwacji bądź drogą mailową na minimum 24 godziny przed wyjazdem.
7. Za korzystanie z jakichkolwiek usług dodatkowych w trakcie pobytu, Klient zobowiązany jest zapłacić przed wymeldowaniem,

§5
Zakwaterowanie

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
2. Odbiór kluczy może nastąpić w wybranym apartamencie w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną w Feels Like Home in Poznań.
3. Warunkiem zakwaterowania jest uiszczenie płatności o których mowa w regulaminie §4 punkt 1 a-b i §4 punkt 2.
4. Dla bezpieczeństwa gości prosimy o okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz o wypełnienie karty meldunkowej.
5. Klienci będący pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie otrzymają kluczy do apartamentu i nie zostaną do niego wpuszczenie. Wpłacony zadatek w wysokości 30% kwoty należności wówczas przepadnie.
6. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w apartamencie pod warunkiem posiadania wolnych terminów. Wówczas Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną z Feels Like Home in Poznań.
7. Dzieci do lat 5 nie są objęte dodatkową opłatą. Proszę o poinformowanie drogą pisemną osoby odpowiedzialne za wynajem apartamentu aby dostosowały apartament do przyjęcia dzieci.

§6
Obowiązki klienta

1. Liczba osób mogąca zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do liczby osób podanej w ofercie i nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Istnieje możliwość dostawienia dostawek o czym Feels Like Home in Poznań powinno być poinformowane drogą pisemną, mailowo. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić ich wydania, zadatek wówczas nie podlega zwrotowi.
2. Jeśli w czasie bądź na końcu pobytu okaże się, ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej w karcie meldunkowej przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 150 PLN/za dobę.
3. Klient zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6 i nieorganizowania w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań lub imprez w apartamencie.
4. Za zorganizowanie imprezy lub głośnej biesiady przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 500 PLN.
5. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do apartamentu przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 150 PLN.
6. Klient zobowiązuje się do dbania i o zachowanie obiektu w stanie zastanym. Obowiązkiem najmującego jest niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej w Feels Like Home in Poznań o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie.
7. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze szkodami, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie jak i w wyposażeniu apartamentu. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód.
8. Klient zobowiązuje się do opłacenia czynszu za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia apartamentu do stanu pierwotnego, w pełni funkcjonalnego.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. W przypadku wystąpienia przypadków losowych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutki są trwałe i niemożliwe do natychmiastowego usunięcia Feels Like Home in Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu, na inny dostępny apartament o podobnym bądź wyższym standardzie.
2. W wyjątkowych sytuacjach, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta bądź jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane, firma ma prawo odstąpić od umowy. Wówczas pieniądze wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.